Regulamin zawierania umów ubezpieczenia drogą internetową


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez Europ Assistance S.A. (dalej zwany także: Ubezpieczyciel), w tym w szczególności dane podmiotu oferującego zawarcie umowy ubezpieczenia drogą internetową, informacje o kosztach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, a także informacje o prawie właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, sposobie rozwiązania oraz trybie dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.
 
Dane ubezpieczyciela

Europ Assistance S.A., spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości 35.402.785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405
reprezentowana przez oddział
Europ Assistance S.A. Irish Branch, z siedzibą w Dublinie, 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089.
 
Dane przedstawiciela ubezpieczyciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Firma: Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Wołoska 5, budynek Taurus, 02-675 Warszawa
Organ prowadzący rejestr, do którego wpisany jest przedstawiciel Ubezpieczyciela: rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru, do którego wpisany jest Ubezpieczyciel: 0000034499
Kapitał zakładowy – 5.000.000 złotych, opłacony w całości.
Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przedstawicielowi Ubezpieczyciela w kraju siedziby: 525-10-32-299
Agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod nr: 11180704/A
 
Procedura zawierania umowy ubezpieczenia drogą internetową oraz informacje o języku i prawie właściwym dla umowy ubezpieczenia

Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego ubezpieczenia.europ-assistance.pl
Zawarcie umowy odbywa się po określeniu parametrów ubezpieczenia w kalkulatorze składki, wybraniu oferty, wprowadzenia danych osobowych Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonych, potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej „OWU”), Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa, Informacji o pośredniku ubezpieczeniowym, Informacji o zakładzie ubezpieczeń oraz Pełnomocnictwa Agenta.
Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty składki. W przypadku braku zapłaty składki umowę uznaje się za niezawartą.
Oferta Ubezpieczyciela przedstawiona po wyliczeniu składki, stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, która wiąże Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez opłacenie składki za pomocą formularza płatności znajdującego się na portalu internetowym dostępnego pod adresem ubezpieczenia.europ-assistance.pl
Zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, płatności składki, minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa oraz warunki jej wykonywania, w tym prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w szczególności tryb składania wniosków i zażaleń, zawarte są w OWU.
Polisa oraz OWU zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ubezpieczającego w formularzu elektronicznym. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim. Język polski stosuje się również w relacjach z Klientem po zawarciu umowy ubezpieczenia;
Do umowy ubezpieczenia relacje pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 
Informacja o wysokości składki i opłatach oraz kosztach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy ubezpieczenia zostaje ustalona w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych. Koszty i opłaty obciążające ubezpieczającego, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady ich zapłaty, zostały wskazane w OWU.
 
Koszty związane z zawarciem umowy i sposób płatności

Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, poza składką ubezpieczeniową, która jest płatna w złotych polskich. Korzystanie z serwisu internetowego i koszty wysyłki polis ubezpieczeniowych pokrywa Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej.
Płatności Użytkownik może dokonać w drodze transakcji autoryzowanej przez systemy eCard, to jest przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie:
  • płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCard Electronic;
  • płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer (mBank), MultiTransfer (mBank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Przelew24 (BZ WBK), Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A), Płacę z Inteligo (Inteligo), Pekao24przelew (Bank Pekao S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bank (Alior Bank S.A.), Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.), DB Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.), Płacę z iKO (PKO BP S.A), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), PeoPay (Bank PeKaO S.A.), Płacę z iPKONET (PKO BP S.A.);
Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na stronę ubezpieczenia.europ-assistance.pl, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia transakcji).
 
Zwrot składki ubezpieczeniowej przy rezygnacji z ubezpieczenia

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W przypadku transakcji dokonanej kartą, zwrot następuje na rachunek karty, którą dokonano płatności. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca składkę w terminie 30 dni od otrzymania wskazanych dokumentów.
Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
 
Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i trybie składania skarg i zażaleń z tytułu umowy ubezpieczenia

Informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umową ubezpieczenia, a także sposobie składania skarg i zażaleń związanych z realizacją umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU.
 
Postępowanie reklamacyjne 

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z możliwością zawarcia umowy ubezpieczenia drogą internetową użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-695 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: ubezpieczenia@europ-assistance.pl Europ Assistance Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego związanego z zawartą umową ubezpieczenia określają postanowienia OWU.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Europ Assistance S.A. informuje, iż w przypadku sporu na tle umowy ubezpieczenia ubezpieczający lub ubezpieczony, w oparciu o przepisy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), może skorzystać z internetowego sposobu rozstrzygania sporów przy wykorzystaniu platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
Polityka bezpieczeństwa oraz wymogi dotyczące oprogramowania Europ Assistance Polska Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępna pod adresem https://ubezpieczenia.europ-assistance.pl/gsu_ochrona_danych_osobowych
W celu zawarcia umowy ubezpieczenia muszą zostać spełnione następujące wymogi techniczne:
  • komputer posiadający połączenie z siecią internetową
  • internetowe konto pocztowe
Do poprawnego działania serwisu konieczne jest zastosowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox – wersja 32.0, Chrome – wersja 37.0, Internet Explorer - wersja 10.0 i 11.0, Safari – wersja 5.1, Opera – wersja 12.17.
 
 
Obowiązywanie regulaminu 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku. W przypadku zmiany regulaminu nowy regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny Europ Assistance Polska. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.